Regulamin usługi Newsletter Pimik

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy regulamin jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego i podlega ochronie. Kopiowanie w całości lub we fragmentach jest zakazane.

Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. usługodawca – oznacza Polski Instytut Medycyny i Kosmetologii, ul. Inżynierska 47a lok. U23; 53-228 Wrocław, adres e-mail: biuro@pimik.pl (dalej „PIMIK” lub „my”),
 2. usługobiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi newsletter PIMIK świadczonej drogą elektroniczną;

1) Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługa Newsletter PIMIK polega na przesyłaniu pocztą elektroniczną newsletterów (biuletynów informacyjnych) usługobiorcom, którzy wyrazili uprzednią zgodę na ich otrzymywanie,
 2. Usługa Newsletter PIMIK jest bezpłatna,
 3. Newslettery PIMIK mogą zawierać informacje handlowe tj. przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług lub wizerunku PIMIK oraz informacje niebędące informacją handlową przykładowo mogą to być informacje o możliwościach uzyskania dofinansowania szkoleń czy o nowościach oraz trendach w branży beauty,
 4. Newslettery PIMIK są elementem marketingu bezpośredniego PIMIK,
 5. Każdy newsletter PIMIK i niniejszy regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie jest utworem rozpowszechnionym w rozumieniu tej ustawy;

2) Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca
 1. W celu korzystania z usługi Newsletter PIMIK niezbędne jest:
  • posiadanie urządzenia końcowego (np. komputer, laptop, tablet etc.) oraz
  • dostęp usługobiorcy do sieci Internet oraz
  • posiadanie adresu e-mail (adresu elektronicznego);
b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym
 1. Wypełniając ustawowy obowiązek PIMIK, informuje, że podczas komunikacji z nami, w tym poprzez formularz rejestracyjny i pocztę elektroniczną, zakazane jest dostarczanie nam przez usługobiorcę, treści o charakterze bezprawnym;

3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Z usługi newsletter PIMIK korzystać może każda osoba zainteresowana, która:
  • spełni wymagania techniczne określone w regulaminie
  • poda swój adres e-mail, na który ma być przesyłany newsletter
  • wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adresu e-mail oraz imienia, nazwiska, nazwy firmy jeżeli adres e-mail go zawiera)
  • wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (newsletterów PIMIK) na telekomunikacyjne urządzenie
  • kliknie przycisk „Zapisz się”
 2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter PIMIK nastąpi w ciągu 60 dni liczonych od momentu potwierdzenia zapisu na newsletter,
 3. Umowa o świadczenie usługi Newsletter PIMIK zawarta zostaje na czas nieoznaczony,
 4. Umowa o świadczenie z usługi Newsletter PIMIK może być wypowiedziana przez usługobiorcę lub usługodawcę w dowolnym momencie. Wypowiedzenie umowy ma skutek w ciągu 48 godzin liczonych od przyjęcia wypowiedzenia,
 5. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez rezygnację z subskrypcji (w sposób wskazany w newsletterze) lub kontaktując się z nami na adres biuro@pimik.pl.

4) Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamację można złożyć w formie pisemnej pocztą elektroniczną na adres  biuro@pimik.pl, listem poleconym, lub osobiście w siedzibie PIMIK,
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • a) Nazwę/Imię i Nazwisko zgłaszającego
  • b) Dane kontaktowe zgłaszającego
  • c) Powód reklamacji
  • d) Opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji
 3. Rozpatrzymy reklamację niezwłocznie ale nie później niż w ciągu 14 dni licząc od momentu jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 30 dni, o czym zgłaszający zostanie poinformowany;

Postanowienia końcowe

 1. Pozyskane dane osobowe (adres e-mail) będziemy przetwarzać w sposób opisany w w Polityce prywatności PIMIK,
 2. Przekazane w newsletterach PIMIK informacje mają charakter ogólny, zawierają nasze opinie, poglądy i nie mogą być traktowane jako porada  – przed podjęciem lub zaniechaniem jakichkolwiek czynności lub decyzji należy zasięgnąć porady prawnej,
 3. Wypełniając ustawowy obowiązek PIMIK, informuje o potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, które mogą wystąpić pomimo stosowania przez PIMIK środków zabezpieczających, są to w szczególności, ale nie wyłącznie: złośliwe oprogramowanie, programy szpiegujące, spam, włamania do systemu teleinformatycznego przez hakerów, możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (to jest na wiadomości z prośbą o ujawnienie hasła, np. w celu „zweryfikowania konta” lub innego typu próba nielegalnego pozyskania poufnych danych z wykorzystaniem poczty elektronicznej i/lub strony internetowej, w której sprawca podszywa się pod PIMIK). Usługobiorca może minimalizować ryzyko zagrożeń poprzez stosowanie środków technicznych adekwatnych do tego ryzyka w szczególności, ale nie wyłącznie, poprzez: dokonywanie aktualizacji oprogramowania, włączoną zaporę sieciową, posiadanie programów antywirusowych, regularne skanowanie komputera programem antywirusowym, korzystanie z legalnego oprogramowania posiadającego wsparcie producenta oraz czytanie okien instalacyjnych i ostrożne zachowanie w sieci Internet,
 4. Prawem właściwym dla umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.