Regulamin Szkoleń

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez POLSKI INSTYTUT MEDYCYNY I KOSMETOLOGII S.C.

Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa ogólne zasady uczestnictwa w szkoleniu otwartym organizowanym przez

POLSKI INSTYTUT MEDYCYNY I KOSMETOLOGII SC

ul. Inżynierska 47a lok. U23, 53-228 Wrocław, NIP 8992740743 (zwanym dalej „Organizatorem”).

Ilekroć w Regulaminie używa się określenia: (a) Uczestnik rozumie się przez to osobę fizyczną, deklarującą swój udział w szkoleniu, której dane zawarte są w Zgłoszeniu; (b) Zgłoszenie rozumie się przez to zgłoszenie dostarczone Organizatorowi elektronicznie, drogą mailową lub telefonicznie zawierającą dane kontaktowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres mailowy, telefon), dane do ew. faktury VAT (nazwa firmy, NIP) i dane szkolenia zgodne z ofertą handlową Organizatora (nazwa i termin szkolenia, cena i termin płatności) – Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą Organizatora i niniejszym regulaminem oraz akceptuje je.

Organizator szkolenia

Organizatorem szkolenia jest POLSKI INSTYTUT MEDYCYNY I KOSMETOLOGII SC ul. Inżynierska 47a lok. U23, 53-228 Wrocław, NIP 8992740743

Informacje ogólne

Szkolenia skierowane są do Osób chcących podnieść swoją wiedzę/umiejętności i kompetencje

Uczestnik szkolenia

Uczestnikiem szkolenia organizowanego przez POLSKI INSTYTUT MEDYCYNY I KOSMETOLOGII SC  jest każda osoba, która bierze udział w szkoleniu.

Oferta szkolenia

Zakres i program szkolenia, miejscowość, w której szkolenie jest organizowane, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie www.pimik.pl. Dokładna godzina szkolenia podana zostanie uczestnikom najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników. (W takim wypadku Organizator dokonuje zwrotu wpłaconych przez Uczestników kwot w terminie najpóźniej 7 dni od daty otrzymania podpisanej przez nabywcę szkolenia faktury korygującej na wskazane przez niego konto bankowe).

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

Uczestnik, który zgłosił się na szkolenie może od niego odstąpić bez podania przyczyn o czym zobowiązuje się poinformować organizatora mailowo lub telefonicznie najpóźniej na 48 godzin przed wyznaczoną datą szkolenia. W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie. Zadatek za wpłacone szkolenie nie podlega zwrotowi. W sytuacji uchybienia obowiązku poinformowania organizatora lub przekroczenia terminu 48 godzin na zgłoszenie uczestnik ma obowiązek uiszczenia wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia w którym odbyło się szkolenie w którym miał uczestniczyć. Jednocześnie uczestnik zachowuje prawo do uczestnictwa w szkoleniu w innym ustalonym z organizatorem terminie.

Za rezygnację z udziału w szkoleniu traktowana będzie także sytuacja nieuiszczenia przez uczestnika zadatku w terminie wyznaczonym w umowie, po wcześniejszym wezwaniu uczestnika przez organizatora do jego wpłaty.

Zmiana terminu szkolenia

W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować do wyboru nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie.

Zmiana wykładowcy

Organizator ma prawo zmienić wykładowcę na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania uczestników. Organizator gwarantuje w takim przypadku odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego wykładowcy. Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez uczestnika.

Cena szkolenia i warunki płatności

Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, poczęstunek. Na szkoleniu trwającym dłużej niż 6 godzin zegarowych organizator zapewnia ciepły posiłek.

Uczestnik zobowiązuje się wpłacić na konto Organizatora najpóźniej w terminie do 7 dni przed planowanym terminem szkolenia tytułem zadatku kwotę określoną w umowie. W sytuacji braku wpłaty zadatku Organizator ma obowiązek poinformowania uczestnika o obowiązku jego wpłaty telefonicznie, smsem lub pocztą elektroniczną i wyznaczyć dodatkowy 48 godzinny termin na jego wpłatę. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako rezygnacja uczestnika z udziału w szkoleniu.

Przetwarzanie danych osobowych

W związku z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „rozporządzeniem” informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Polski Instytut Medycyny i Kosmetologii SC z siedzibą we Wrocławiu. Więcej informacji o Administratorze, przetwarzaniu i odbiorcach danych oraz o prawach osób, których dane są przetwarzane znajduje się na stronie https://pimik.pl/polityka-prywatnosci/

W związku z przyjętym zobowiązaniem do umożliwienia weryfikacji spełnienia warunków w miejscu świadczenia usługi informujemy o możliwości przeprowadzania wizytacji każdego szkolenia na które co najmniej jeden uczestnik otrzymał dofinansowanie.

Takiej kontroli (wizytacji, monitoringu, audytu) dokonywać mogą wyłącznie uprawnione instytucje takie jak PARP, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, Operatorzy oraz inne instytucje udzielające wsparcia jak również podmioty i osoby przez powyższe instytucje upoważnione.

W przypadku wykonania takiej kontroli instytucje / podmioty te mogą przetwarzać Pani /Pana dane osobowe, z zachowaniem przepisów rozporządzenia.

Przetwarzanie danych osobowych uczestników szkoleń odbywa się na podstawie umowy powierzenia danych osobowych lub na podstawie zgody rozumianej jako dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego. Uczestnictwo uczestnika w szkoleniu będziemy traktować jako wyrażenie zgody poprze wyraźne działanie potwierdzające.

Zasady uczestnictwa w szkoleniach

 1. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora.
 2. Materiały szkoleniowe, które uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, wręczane są na potrzeby szkolenia i nie służą do rozpowszechniania ich w celach komercyjnych/sprzedażowych osobom trzecim.
 3. Godziny szkolenia podane są w formie godzin dydaktycznych (45min) oraz mają charakter umowny, ponieważ kluczowym dla realizacji programu jest osiągnięcie celów, poprzez przeprowadzenie właściwej dla danego programu i ilości uczestników zabiegów podczas szkolenia.
 4. Uczestnik szkolenia ma możliwość zabrania własnej modelki po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora szkolenia nie później niż 2 dni przed szkoleniem.
 5. Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających, zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.
 6. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nie przeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
 7. Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.

Postępowanie w sytuacjach nieprzewidzianych (sytuacje nieoczekiwane, nagłe, losowe, siła wyższa)

W przypadku wystąpienia przyczyn od niego niezależnych Organizator zastrzega sobie prawo:

 1. przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia – w takim przypadku Uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony e-mailem lub telefonicznie. Uczestnik ustali wraz z Organizatorem nowy termin szkolenia, a w przypadku braku zgody uczestnika na nowy termin ma on prawo żądać zwrotu 100% poniesionej opłaty za szkolenie.
 2. zmiany wykładowcy na danym szkoleniu (wyznaczenia zastępstwa) z ważnej przyczyny w szczególności jeżeli pierwotnie wyznaczony do realizacji szkolenia wykładowca nie może jej zrealizować . W takim przypadku Organizator gwarantuje równoważność kompetencji i odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego wykładowcy.
 3. zmiany miejsca realizacji usługi w porozumieniu z Uczestnikiem, jego pracodawcą oraz tam gdzie ma to zastosowanie, w szczególności w przypadku szkoleń dofinansowanych, informowane są odpowiednio: Zamawiający instytucjonalny, PARP, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, Operator, inna instytucja finansująca .

Informacja o możliwości wizytacji usługi w której Uczestnik uczestniczy

W związku z przyjętym zobowiązaniem w sprawie umożliwienia weryfikacji spełnienia warunków w miejscu świadczenia usługi informujemy o możliwości przeprowadzenia wizytacji każdego szkolenia dofinansowanego, na które chociaż jeden uczestnik otrzymał dofinansowanie, przez uprawnione instytucje (Zamawiający instytucjonalny, PARP, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, Operator, inne instytucje finansujące) lub podmioty przez te instytucje upoważnione.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamację dotyczącą usługi szkoleniowej można złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zakończenia. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji złożonych po przekroczeniu ww. terminu.
 2. Reklamacja musi zostać złożona w formie pisemnej listem poleconym, lub osobiście na adres Organizatora wskazany we wstępie do regulaminu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  a) Nazwę/imię i nazwisko zgłaszającego
  b) Dane kontaktowe zgłaszającego
  c) Przedmiot reklamacji (termin, tytuł i numer usługi, miejsce)
  d) Opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji
  e) Oczekiwania w stosunku do Organizatora (ponowne wykonanie usługi / części usługi; obniżenie ceny; rekompensata w postaci obniżki na kolejną usługę; inne)
 4. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od momentu jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach (opinia rzeczoznawcy, konsultacje prawne itp.) czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym zgłaszający zostanie poinformowany.
 5. O decyzji w sprawie reklamacji składający reklamację zostanie powiadomiony drogą pocztową, telefoniczną lub drogą elektroniczną.

Ochrona własności intelektualnej POLSKIEGO INSTYTUTU MEDYCYNY I KOSMETOLOGII i jego partnerów

Jeżeli nie umówiono się inaczej materiały szkoleniowe nie mogą być rozpowszechniane. Uczestnik otrzymuje materiały wyłącznie na swoje własne potrzeby (do indywidualnego użytku). Materiały te są objęte prawem autorskim i należy zapewnić im ochronę. Materiały te należy traktować jako „tajemnicę przedsiębiorstwa” w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zakazuje się również jakiegokolwiek nagrywania zajęć.

Przetwarzanie danych osobowych uczestników szkoleń w imieniu innego Administratora.

1. Organizator oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych uczestników szkoleń spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2. W przypadku przetwarzania przez organizatora danych osobowych uczestników szkoleń w charakterze podmiotu przetwarzającego (w rozumieniu Art. 4 punkt 8) RODO), jeżeli nie umówiono się inaczej (tj. nie zawarto odrębnej pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników szkoleń) mają zastosowanie poniższe zasady.

3. Klient (administrator danych osobowych uczestników szkoleń) powierza organizatorowi (podmiotowi przetwarzającemu) przetwarzanie danych osobowych przekazywanych w celu realizacji przez organizatora umowy o świadczenie usług. Charakter przetwarzania obejmujeutrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, przesyłanie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

a) Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Klienta (administratora danych osobowych). Przesłanie organizatorowi danych osobowych uczestników szkoleń będzie traktowane jako polecenie ich przetwarzania przez organizatora (podmiot przetwarzający).
b) Organizator zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
c) Organizator podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO
d) Organizator przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego;
e) Organizator biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Klientowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;
f) Organizator , uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Klientowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;
g) Organizator, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Klienta usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych;
h) Organizator udostępni Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym punkcie oraz umożliwi Klientowi lub audytorowi upoważnionemu przez Klienta przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyni się do nich. Audyt powinien być zapowiedziany z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni kalendarzowych. Audyty będą prowadzone przez Administratora lub audytora upoważnionego przez Administratora w godzinach pracy Organizatora, z zastrzeżeniem, że osoba prowadząca audyt nie może być związana z podmiotami prowadzącymi działalność konkurencyjną do działalności Organizatora. Na zakończenie audytu, audytujący sporządza protokół w 2 egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu stron. Organizator może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 10 dni roboczych od daty jego podpisania przez Strony. Organizator zobowiązuje się dostosować do zaleceń poaudytowych mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania powierzonych danych osobowych. Koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi podmiot, który zlecił przeprowadzenie audytu, bez prawa do żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. Administrator lub upoważniony przez niego audytor przed rozpoczęciem audytu będzie zobowiązany do podpisania zobowiązania do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicy dotyczącej danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczania.
W związku z obowiązkiem określonym w  lit. h) organizator niezwłocznie informuje Klienta, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub krajowych o ochronie danych.

4. Organizator ma prawo korzystać  z usług współpracujących z nim „innych podmiotów przetwarzających” wtedy i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji umowy o świadczenie usług. Organizator ma prawo powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania, w szczególności, ale nie wyłącznie:

 • wybranym podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi pomocy technicznej oraz dostawcom rozwiązań informatycznych umożliwiających prowadzenie Organizatorowi działalności (dla przykładu dostawcy oprogramowania, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu),
 • wybranym podmiotom działającym na zlecenie Organizatora przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, doradczych, tłumaczeniowych, prawnych,

Przesyłając dane osobowe Klient wyraża zgodę na dalsze powierzenie danych osobowych podmiotom wskazanym powyżej.

Podmioty działające w charakterze „innych (dalszych) podmiotów przetwarzających” mogą wykorzystać przekazane (powierzone) dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadania zleconego przez Organizatora. Na każdy „inny podmiot przetwarzający” nałożone zostają – na mocy umowy lub innego aktu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu krajowemu  – te same obowiązki ochrony danych jak w niniejszym regulaminie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Jeżeli ten „inny podmiot przetwarzający” nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Klienta za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na organizatorze.  Umowa lub inny akt prawny, o których mowa w niniejszym punkcie, ma formę pisemną, w tym formę elektroniczną.

6.   Bez uszczerbku dla art. 82, 83 i 84 RODO, jeżeli organizator naruszy RODO przy określaniu celów i sposobów przetwarzania, uznaje się go za administratora w odniesieniu do tego przetwarzania.

7. Organizator jako podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność wyłącznie na zasadzie winy. Całkowitą i łączną odpowiedzialność organizatora jako podmiotu przetwarzającego ogranicza się do kwoty wysokości zapłaconego przez Klienta rocznego wynagrodzenia.

8.   Organizator zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Klienta o:

1) każdym stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych (nie później niż w terminie 24 godzin)

2) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza w imieniu Klienta, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie.

Postanowienia końcowe

Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Klient / Uczestnik zapoznał się z ofertą Organizatora i niniejszym regulaminem oraz akceptuje je.

© Wszelkie prawa do treści niniejszego regulaminu zastrzeżone.