Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez POLSKI INSTYTUT MEDYCYNY I KOSMETOLOGII S.C.

Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa ogólne zasady uczestnictwa w szkoleniu otwartym organizowanym przez

POLSKI INSTYTUT MEDYCYNY I KOSMETOLOGII SC

ul. Inżynierska 47a lok. U23, 53-228 Wrocław, NIP 8992740743 (zwanym dalej „Organizatorem”).

Ilekroć w Regulaminie używa się określenia: (a) Uczestnik rozumie się przez to osobę fizyczną, deklarującą swój udział w szkoleniu, której dane zawarte są w Zgłoszeniu; (b) Zgłoszenie rozumie się przez to zgłoszenie dostarczone Organizatorowi elektronicznie, drogą mailową lub telefonicznie zawierającą dane kontaktowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres mailowy, telefon), dane do ew. faktury VAT (nazwa firmy, NIP) i dane szkolenia zgodne z ofertą handlową Organizatora (nazwa i termin szkolenia, cena i termin płatności) – Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą Organizatora i niniejszym regulaminem oraz akceptuje je.

Organizator szkolenia

Organizatorem szkolenia jest POLSKI INSTYTUT MEDYCYNY I KOSMETOLOGII SC ul. Inżynierska 47a lok. U23, 53-228 Wrocław, NIP 8992740743

Informacje ogólne

Szkolenia skierowane są do Osób chcących podnieść swoją wiedzę/umiejętności i kompetencje

Uczestnik szkolenia

Uczestnikiem szkolenia organizowanego przez POLSKI INSTYTUT MEDYCYNY I KOSMETOLOGII SC  jest każda osoba, która bierze udział w szkoleniu.

Oferta szkolenia

Zakres i program szkolenia, miejscowość, w której szkolenie jest organizowane, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie www.pimik.pl. Dokładna godzina szkolenia podana zostanie uczestnikom najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników. (W takim wypadku Organizator dokonuje zwrotu wpłaconych przez Uczestników kwot w terminie najpóźniej 7 dni od daty otrzymania podpisanej przez nabywcę szkolenia faktury korygującej na wskazane przez niego konto bankowe).

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

Uczestnik, który zgłosił się na szkolenie może od niego odstąpić bez podania przyczyn informując Organizatora o rezygnacji mailowo lub telefonicznie. W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie. Zadatek za wpłacone szkolenie nie podlega zwrotowi.

Zmiana terminu szkolenia

W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować do wyboru nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie.

Zmiana wykładowcy

Organizator ma prawo zmienić wykładowcę na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania uczestników. Organizator gwarantuje w takim przypadku odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego wykładowcy. Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez uczestnika.

Cena szkolenia i warunki płatności

Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, poczęstunek. Na szkoleniu trwającym dłużej niż 6 godzin zegarowych organizator zapewnia ciepły posiłek.

Przetwarzanie danych osobowych

W związku z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „rozporządzeniem” informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Polski Instytut Medycyny i Kosmetologii SC z siedzibą we Wrocławiu. Więcej informacji o Administratorze, przetwarzaniu i odbiorcach danych oraz o prawach osób, których dane są przetwarzane znajduje się na stronie https://pimik.pl/polityka-prywatnosci/

W związku z przyjętym zobowiązaniem do umożliwienia weryfikacji spełnienia warunków w miejscu świadczenia usługi informujemy o możliwości przeprowadzania wizytacji każdego szkolenia na które co najmniej jeden uczestnik otrzymał dofinansowanie.

Takiej kontroli (wizytacji, monitoringu, audytu) dokonywać mogą wyłącznie uprawnione instytucje takie jak PARP, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, Operatorzy oraz inne instytucje udzielające wsparcia jak również podmioty i osoby przez powyższe instytucje upoważnione.

W przypadku wykonania takiej kontroli instytucje / podmioty te mogą przetwarzać Pani /Pana dane osobowe, z zachowaniem przepisów rozporządzenia.

Przetwarzanie danych osobowych uczestników szkoleń odbywa się na podstawie umowy powierzenia danych osobowych lub na podstawie zgody rozumianej jako dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego. Uczestnictwo uczestnika w szkoleniu będziemy traktować jako wyrażenie zgody poprze wyraźne działanie potwierdzające.

Zasady uczestnictwa w szkoleniach

 1. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora.
 2. Materiały szkoleniowe, które uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, wręczane są na potrzeby szkolenia i nie służą do rozpowszechniania ich w celach komercyjnych/sprzedażowych osobom trzecim.
 3. Godziny szkolenia podane są w formie godzin dydaktycznych oraz mają charakter umowny, ponieważ kluczowym dla realizacji programu jest osiągnięcie celów, poprzez przeprowadzenie właściwej dla danego programu i ilości uczestników zabiegów podczas szkolenia.
 4. Uczestnik szkolenia ma możliwość zabrania własnej modelki po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora szkolenia nie później niż 2 dni przed szkoleniem.
 5. Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających, zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.
 6. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nie przeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
 7. Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.

Postępowanie w sytuacjach nieprzewidzianych (sytuacje nieoczekiwane, nagłe, losowe, siła wyższa)

W przypadku wystąpienia przyczyn od niego niezależnych Organizator zastrzega sobie prawo:

 1. przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia – w takim przypadku Uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony e-mailem lub telefonicznie. Uczestnik ustali wraz z Organizatorem nowy termin szkolenia, a w przypadku braku zgody uczestnika na nowy termin ma on prawo żądać zwrotu 100% poniesionej opłaty za szkolenie.
 2. zmiany wykładowcy na danym szkoleniu (wyznaczenia zastępstwa) z ważnej przyczyny w szczególności jeżeli pierwotnie wyznaczony do realizacji szkolenia wykładowca nie może jej zrealizować . W takim przypadku Organizator gwarantuje równoważność kompetencji i odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego wykładowcy.
 3. zmiany miejsca realizacji usługi w porozumieniu z Uczestnikiem, jego pracodawcą oraz tam gdzie ma to zastosowanie, w szczególności w przypadku szkoleń dofinansowanych, informowane są odpowiednio: Zamawiający instytucjonalny, PARP, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, Operator, inna instytucja finansująca .

Informacja o możliwości wizytacji usługi w której Uczestnik uczestniczy

W związku z przyjętym zobowiązaniem w sprawie umożliwienia weryfikacji spełnienia warunków w miejscu świadczenia usługi informujemy o możliwości przeprowadzenia wizytacji każdego szkolenia dofinansowanego, na które chociaż jeden uczestnik otrzymał dofinansowanie, przez uprawnione instytucje (Zamawiający instytucjonalny, PARP, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, Operator, inne instytucje finansujące) lub podmioty przez te instytucje upoważnione.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamację dotyczącą usługi szkoleniowej można złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zakończenia. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji złożonych po przekroczeniu ww. terminu.
 2. Reklamacja musi zostać złożona w formie pisemnej listem poleconym, lub osobiście na adres Organizatora wskazany we wstępie do regulaminu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 4. a) Nazwę/imię i nazwisko zgłaszającego
 5. b) dane kontaktowe zgłaszającego
 6. c) Przedmiot reklamacji (termin, tytuł i numer usługi, miejsce)
 7. d) Opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji
 8. e) Oczekiwania w stosunku do Organizatora (ponowne wykonanie usługi / części usługi; obniżenie ceny; rekompensata w postaci obniżki na kolejną usługę; inne)
 9. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od momentu jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach (opinia rzeczoznawcy, konsultacje prawne itp.) czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym zgłaszający zostanie poinformowany.
 10. O decyzji w sprawie reklamacji składający reklamację zostanie powiadomiony drogą pocztową, telefoniczną lub drogą elektroniczną.

Ochrona własności intelektualnej POLSKIEGO INSTYTUTU MEDYCYNY I KOSMETOLOGII i jego partnerów

Jeżeli nie umówiono się inaczej materiały szkoleniowe nie mogą być rozpowszechniane. Uczestnik otrzymuje materiały wyłącznie na swoje własne potrzeby (do indywidualnego użytku). Materiały te są objęte prawem autorskim i należy zapewnić im ochronę. Materiały te należy traktować jako „tajemnicę przedsiębiorstwa” w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zakazuje się również jakiegokolwiek nagrywania zajęć.

Postanowienia końcowe

Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą Organizatora i niniejszym regulaminem oraz akceptuje je.