Polityka prywatności

W związku z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej rozporządzeniem informujemy, że Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Polski Instytut Medycyny i Kosmetologii SC z siedzibą we Wrocławiu

Dane osobowe, przetwarzane w związku z udzieleniem informacji, przygotowaniem oferty, zawarciem i wykonaniem umowy, (organizacji i przeprowadzenia szkolenia oraz  wystawienia zaświadczenia i faktury) będą przetwarzane nie dłużej niż do upływu terminu po którym przedawniają się ewentualne roszczenia związane z zawartą umową, chyba, że z przepisów prawa będzie wynikać dłuższy okres. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umownym, a brak ich podania uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy. W tym przypadku nie jest wymagana Pani/Pana zgoda a przetwarzanie danych osobowych gdyż zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej, dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach. W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody lub do czasu ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Podanie danych jak i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jednak ich brak uniemożliwia otrzymywanie komunikacji marketingowej.

W związku z przyjętym zobowiązaniem do umożliwienia weryfikacji spełnienia warunków w miejscu świadczenia usługi informujemy o możliwości przeprowadzania wizytacji każdego szkolenia na które co najmniej jeden uczestnik otrzymał dofinansowanie.

Takiej kontroli (wizytacji, monitoringu, audytu) dokonywać mogą wyłącznie uprawnione instytucje takie jak PARP, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, Operatorzy oraz inne instytucje udzielające wsparcia jak również podmioty przez powyższe instytucje upoważnione.

W przypadku wykonania takiej kontroli oraz w związku instytucje / podmioty te mogą przetwarzać Pani /Pana dane osobowe, z zachowaniem przepisów rozporządzenia.

W celu realizacji umowy oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Administratora, korzysta on z usług współpracujących z nim podmiotów zewnętrznych określonych poniżej. Dane osobowe przekazywane są do podmiotów zewnętrznych wyłącznie wtedy i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania tych danych. Przekazane dane osobowe podmioty zewnętrzne mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadania zleconego przez Administratora.

 

Dane osobowe mogą być przekazane następującym, współpracujących z Administratorem odbiorcom:

  • lekarzom / trenerom oraz innym osobom upoważnionym przez Administratora i działającym na jego polecenie, pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • instytucjom / podmiotom dokonującym wizytacji/audytu/kontroli – w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu audytu/kontroli (PARP, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, Operatorzy oraz inne instytucje udzielające wsparcia jak również podmioty i osoby przez powyższe instytucje upoważnione)
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską i podobną – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy i korespondencji,
  • wybranym podmiotom działającym na zlecenie Administratora przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, doradczych, prawnych i windykacyjnych – w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu przetwarzania,
  • podmiotom świadczącym usługi pomocy technicznejudzielanej Administratorowi oraz dostawcom rozwiązań informatycznych umożliwiających prowadzenie Administratorowi działalności (dla przykładu dostawcy oprogramowania, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu) – Administrator udostępnia dane osobowe działającemu na jego zlecenie zaufanemu dostawcy wyłącznie w przypadku i w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu przetwarzania.

 

Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu chęci wycofania udzielonej zgody lub skorzystania z innych uprawień należy skontaktować się z Administratorem Polskiego Instytutu Medycyny i Kosmetologii SC z siedzibą we Wrocławiu: ul. Komuny Paryskiej 39-41 50-451 Wrocław lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@pimik.pl

Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pani/Pana wpływające, w tym do profilowania.