Regulamin szkoleń

REGULAMIN SZKOLENIA

Wstęp

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez POLSKI INSTYTUT MEDYCYNY I KOSMETOLOGII S.C.

 

Postanowienia wstępne – Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa ogólne zasady uczestnictwa w szkoleniu otwartym organizowanym przez

POLSKI INSTYTUT MEDYCYNY I KOSMETOLOGII SC

Komuny Paryskiej 39-41 Wrocław NIP 8992740743 (zwanym dalej „Organizatorem”).

Ilekroć w Regulaminie używa się określenia: (a) Uczestnik rozumie się przez to osobę fizyczną, deklarującą swój udział w szkoleniu, której dane zawarte są w Zgłoszeniu; (b) Zgłoszenie rozumie się przez to zgłoszenie dostarczone Organizatorowi elektronicznie, drogą mailową lub telefonicznie zawierającą dane kontaktowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres mailowy, telefon), dane do ew. faktury VAT (nazwa firmy, NIP) i dane szkolenia zgodne z ofertą handlową Organizatora (nazwa i termin szkolenia, cena i termin płatności) – Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą Organizatora i niniejszym regulaminem oraz akceptuje je.

 

Organizator szkolenia

Organizatorem szkolenia jest POLSKI INSTYTUT MEDYCYNY I KOSMETOLOGII SC ul. Komuny Paryskiej 39-41 Wrocław NIP 8992740743

 

Informacje ogólne

Szkolenia skierowane są do Osób chcących podnieść swoją wiedzę/umiejętności i kompetencje

 

Uczestnik szkolenia

Uczestnikiem szkolenia organizowanego przez POLSKI INSTYTUT MEDYCYNY I KOSMETOLOGII SC  jest każda osoba, która bierze udział w szkoleniu.

 

Oferta szkolenia

Zakres i program szkolenia, miejscowość, w której szkolenie jest organizowane, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie www.pimik.pl. Dokładna godzina szkolenia podana zostanie uczestnikom najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników. (W takim wypadku Organizator dokonuje zwrotu wpłaconych przez Uczestników kwot w terminie najpóźniej 7 dni od daty otrzymania podpisanej przez nabywcę szkolenia faktury korygującej na wskazane przez niego konto bankowe).

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

Uczestnik, który zgłosił się na szkolenie może od niego odstąpić bez podania przyczyn informując Organizatora o rezygnacji mailowo lub telefonicznie. W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie. Zadatek za wpłacone szkolenie nie podlega zwrotowi.

 

Zmiana terminu szkolenia

W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować do wyboru nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie.

 

Zmiana wykładowcy

Organizator ma prawo zmienić wykładowcę na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania uczestników. Organizator gwarantuje w takim przypadku odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego wykładowcy. Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez uczestnika.

 

Cena szkolenia i warunki płatności

Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, poczęstunek. Na szkoleniu trwającym dłużej niż 6 godzin zegarowych organizator zapewnia ciepły posiłek.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń i sprawozdawczości oraz w przypadku szkoleń dofinansowanych wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez organizatora i instytucję finansującą w celu ewentualnego monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu czy sprawozdawczości.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator szkolenia tj. POLSKI INSTYTUT MEDYCYNY I KOSMETOLOGII S.C. z siedzibą we Wrocławiu ul.  Komuny Paryskiej 39-41,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia oraz  wystawienia zaświadczenia i faktury,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom jednak w przypadku szkoleń dofinansowanych, dane te mogą być przekazane Instytucjom Finansującym, w celu ewentualnego monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu czy sprawozdawczości.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • Podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla organizacji i przeprowadzenia szkolenia oraz wystawienia zaświadczenia i faktury.

 

Zasady uczestnictwa w szkoleniach

 1. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora.
 2. Materiały szkoleniowe, które uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, wręczane są na potrzeby szkolenia i nie służą do rozpowszechniania ich w celach komercyjnych/sprzedażowych osobom trzecim.
 3. Uczestnik szkolenia ma możliwość zabrania własnej modelki po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora szkolenia nie później niż 2 dni przed szkoleniem
 4. Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających, zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.
 5. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nie przeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
 6. Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.

 

W związku z przyjętym zobowiązaniem w sprawie umożliwienia weryfikacji spełnienia warunków w miejscu świadczenia usługi informujemy o możliwości przeprowadzania wizytacji każdego szkolenia dofinansowanego przez uprawnione instytucje (PARP, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, inne instytucje finansujące) lub podmioty przez te instytucje upoważnione.

Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą Organizatora i niniejszym regulaminem oraz akceptuje je.